1,223,000 
606,000 
Giảm giá!
350,000  325,000 
Giảm giá!
Giảm giá!
480,000  420,000